Zmluvné podmienky a GDPR


Preambula

Dodávateľ je poskytovateľom systému infoSMS, prostredníctvom ktorého je možné rozposielať hromadné SMS na účely informovania vopred určeného okruhu osôb. Odberateľ prejavil záujem o používanie tohto systému a za tým účelom zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v nasledujúcom znení:

I. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť službu infoSMS (MT SMS komunikácia) za účelom zabezpečenia komunikácie odberateľa so zákazníkmi, resp. s osobami, ktoré o komunikáciu prejavili záujem. Odberateľ sa zaväzuje platiť dodávateľovi za poskytnutie služby infoSMS dojednanú cenu v zmysle tejto zmluvy.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

Povinnosti dodávateľa:

2.1.

 • Dodávateľ poskytne odberateľovi potrebné technické pripojenie pre realizáciu zasielania infoSMS. Konkrétna špecifikácia realizácie zasielania infoSMS je dostupná na: www.123sms.sk/api/
 • Dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za nedoručenie infoSMS zaslanú na zvolené mobilné tel. číslo, pokiaľ nie je dostupná mobilná sieť príslušného mobilného operátora, dostupné dané mobilné tel. číslo, resp. pokiaľ nie je mobilné číslo v správnom tvare (4219xxxxxxxx, +4219xxxxxxxx) alebo nie je mobilné číslo platné.
 • Dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah infoSMS.
 • Dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za to či odberateľ disponuje súhlasom na oslovenie mobilného telefónneho čísla, ktorému posiela infoSMS.
 • Telefónne čísla odberateľa sú na základe ním získaného súhlasu na oslovenie výlučne vo vlastníctve odberateľa. Dodávateľ nemá právo tieto tel. čísla použiť na základe rovnakého súhlasu na oslovenie na iný účel ako je predmet tejto zmluvy.
 • V prípade, že odberateľ neodošle zo svojho prideleného konta SMS viac ako 6 mesiacov, dodávateľ je oprávnený, v záujme ochrany voči jeho zneužitiu, konto zablokovať.
 • V prípade, že dôjde zo strany dodávateľa k opodstatnenému podozreniu na zneužitie konta na odosielanie SMS alebo budú z konta odosielané SMS, ktoré môžu spôsobiť dodávateľovi škodu, resp. obsah SMS je v rozpore s dobrými mravmi a VOP (sú dostupné na 123sms.sk, 123cal.com, affillsms.com, acalby.com) je dodávateľ oprávnený konto okamžite zablokovať.

Povinnosti odberateľa:

2.2.

 • Zasielanie infoSMS je možné využívať len na zasielanie SMS na také telefónne čísla, od majiteľov ktorých má odberateľ k dispozícií preukázateľný súhlas na oslovenie prostredníctvom SMS;
 • Pripojenie pre zasielanie infoSMS bude odberateľ využívať len na zasielanie SMS v súvislosti s činnosťou podľa tejto zmluvy;
 • Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať nasledovné pravidlá pri posielaní infoSMS a dodržiavanie týchto pravidiel vyžadovať aj od tretích strán, ktoré sa na oslovení podieľajú;
  • Obsah infoSMS nebude obsahovať žiadne urážlivé, nemorálne a sexuálne formulácie a bude v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky ako aj dobrými mravmi;
  • Odberateľ berie na vedomie, že pre účely fakturácie má 1 SMS 160/153 znakov vrátane medzier bez diakritiky, 70/67 znakov s diakritikou;
  • Odberateľ berie na vedomie, že použité špeciálne znaky ako napr. {}, [], “, <>, sa nemusia na koncovom zariadení zobrazovať správne.
 • Odberateľ sa zaväzuje v plnej miere odškodniť dodávateľa v prípade nárokov tretích strán voči dodávateľovi, ktoré preukázateľne vznikli z porušenia práv odberateľom alebo nedodržania povinností odberateľa a ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy.
 • Odberateľ sa zaväzuje uhradiť všetky SMS, ktoré boli odoslané z jemu prideleného konta na odosielanie SMS.
 • Odberateľ uhradí faktúru vystavenú dodávateľom v zmysle čl. III.

III. Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že:

 • 3.1. Odberateľ uhradí každý kalendárny mesiac dodávateľovi za každú odoslanú infoSMS zo systému cenu podľa Prílohy č.1, a to súhrnne za predošlý kalendárny mesiac.
 • 3.2. Štatistiky sa budú posudzovať podľa „počítadla“, ktoré je integrálnou súčasťou riešenia infoSMS.
 • 3.3. Dodávateľ vystaví každý mesiac nasledujúci po mesiaci plnenia faktúru, na čiastku vyčíslenú podľa štatistiky v ods. 3.2. článku III tejto zmluvy.
 • 3.4. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí týkajúcich sa sumy vyfakturovanej dodávateľom v porovnaní s internými výkazmi odberateľa je odberateľ oprávnený uplatniť písomnú námietku proti faktúre, a to do 10 dní od jej doručenia. V konaní o námietke budú zmluvné strany vychádzať z údajov v účtoch dodávateľa, ktoré budú mať prednosť pred údajmi uvedenými v interných výkazoch odberateľa.
 • 3.5. V prípade, ak dodávateľ zistí akékoľvek nepresnosti v účtovaní za poskytnuté služby, je oprávnený vykonať príslušné opravy účtov v nasledujúcich obdobiach. Odberateľ je povinný uhradiť nedoplatky zistené v účtovaní dodávateľa v nasledujúcom účtovnom období.

IV. Trvanie zmluvy

 • 4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 • 4.2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode zmluvných strán.
 • 4.3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
 • 4.4. V prípade, ak odberateľ závažne poruší svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou dňom doručenia písomného oznámenia odberateľovi.
 • 4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia tejto zmluvy výpoveďou odberateľa alebo odstúpením dodávateľa je odberateľ povinný uhradiť všetky už poskytnuté služby do posledného dňa platnosti tejto zmluvy, vrátane všetkých do tej doby neuhradených pohľadávok dodávateľa voči odberateľovi.

V. Záverečné ustanovenia

 • 5.1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú možné len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
 • 5.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
 • 5.3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, že si zmluvu pred jej podpisom pozorne prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú.
 • 5.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom jej zverejnenia v zmysle ustanovení zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

VI. Ochrana osobných údajov

 • 6.1. Dodávateľ a Odberateľ sa zaväzujú dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • 6.2. Odberateľ sa zaväzuje, že bude zbierať, spracúvať a uchovávať osobné údaje príjemcov infoSMS v súlade s platnými právnymi predpismi a že disponuje súhlasom dotknutých osôb na spracovanie ich osobných údajov na účely zasielania infoSMS.
 • 6.3. Dodávateľ bude spracúvať osobné údaje príjemcov infoSMS iba na základe pokynov Odberateľa a len v rozsahu potrebnom na plnenie tejto zmluvy.
 • 6.4. Odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi všetky potrebné informácie a dokumenty potrebné na preukázanie súladu s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.
 • 6.5. V prípade, že sa na základe zmluvy spracúvajú osobné údaje, zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s čl. 28 GDPR.

VII. Zodpovednosť za škodu

 • 7.1. Zmluvné strany nesú zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením svojich povinností podľa tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • 7.2. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho alebo neoprávneného používania systému infoSMS Odberateľom alebo tretími stranami.
 • 7.3. Odberateľ je povinný nahradiť Dodávateľovi škodu spôsobenú porušením povinností Odberateľa podľa tejto zmluvy.
 • 7.4. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody spôsobené vyššou mocou alebo inými okolnosťami, ktoré nemôžu ovplyvniť a predvídať.

VIII. Riešenie sporov

 • 8.1. Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou.
 • 8.2. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť dohodu, budú spory riešené pred príslušným súdom Slovenskej republiky.

IX. Záverečné ustanovenia

 • 9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom jej zverejnenia v súlade so zákonom.
 • 9.2. Všetky dodatky a zmeny tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomne a podpísané oboma zmluvnými stranami.
 • 9.3. Akékoľvek oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy musia byť doručené druhej strane písomne, osobne, poštou alebo elektronickou poštou.
 • 9.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
 • 9.5. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.